انقلاب در کشور به مفهوم کلی و عام به معنای تغییر در ساختارهای سیاسی و به تبع آن ساختارهای اقتصادی، اجتماعی ، فرهنگی و … در آن کشور است و همانگونه که مشخص است به دگرگونی و حرکت دلالت دارد. و تقریبا هیچ کدام از…